Matthis, I., Kilhlbom, M., Bjerström, V., Lagerlöf, U. & Klawitter, L. H. (2008) The Body-Mind Study Groups of the Swedish Psychoanalytic Society. Neuropsychoanalysis 10:220-221