Rinaker, C. (1936) A Psychoanalytical Note on Jane Austen. Psychoanalytic Quarterly 5:108-115