Abraham, K. (1937) Giovanni Segantini a Psychoanalytic Essay. Psychoanalytic Quarterly 6:453-512