Fenichel, O. (1938) Problems of Psychoanalytic Technique. Psychoanalytic Quarterly 7:421-442