Eisenbud, J. (1941) Negative Reactions to Christmas. Psychoanalytic Quarterly 10:639-645