Eisenbud, J. (1941) Psychotherapy: By Lewellys F. Barker, M.D. New York: Appleton-Century Co., 1940. 218 pp.. Psychoanalytic Quarterly 10:676-677