Briehl, W. (1947) Albert Slutsky—1895–1946. Psychoanalytic Quarterly 16:96-97