Blanton, S. (1947) Phallic Women. Psychoanalytic Quarterly 16:214-224