Bychowski, G. (1947) The Preschizophrenic Ego. Psychoanalytic Quarterly 16:225-233