Berliner, B. (1947) On Some Psychodynamics of Masochism. Psychoanalytic Quarterly 16:459-471