Berliner, B. (1947) Psychopathology of Compulsive Smoking: Edmund Bergler. Psychiatric Quarterly, XX, 1946, pp. 297–321.. Psychoanalytic Quarterly 16:583-584