Berliner, B. (1947) Obesity and Neurosis: Henry B. Richardson. Psychiatric Quarterly, XX, 1946, pp. 400–424.. Psychoanalytic Quarterly 16:584