Calef, V. (1949) Male Psychology: Hans Keller. Brit. J. of Med. Psychology, XX, 1946, pp. 384–388.. Psychoanalytic Quarterly 18:130-131