Brenner, C. (1949) Meetings of the New York Psychoanalytic Society. Psychoanalytic Quarterly 18:276-276