Calef, V. (1949) British Journal of Medical Psychology. XXI, 1948: Pediatrics and Psychiatry. D. W. Winnicott. Pp. 229–240.. Psychoanalytic Quarterly 18:536