Brenner, C. (1950) Meeting of the New York Psychoanalytic Society. Psychoanalytic Quarterly 19:142