Berliner, B. (1950) Psychiatric Quarterly. XXII, 1948: Psychology of Reputation in Neurotics. Edmund Bergler. Pp. 680–684.. Psychoanalytic Quarterly 19:280