Brenner, C. (1950) Meetings of the New York Psychoanalytic Society. Psychoanalytic Quarterly 19:452-453