Bychowski, G. (1951) Metapsychology of Artistic Creation. Psychoanalytic Quarterly 20:592-602