Berliner, B. (1953) Psychiatric Quarterly. XXV. 1951: The 'Empty Bag' Type of Neurotic. Edmund Bergler. Pp. 613-617.. Psychoanalytic Quarterly 22:449