Blank, H. R. (1953) Meeting of the New York Psychoanalytic Society. Psychoanalytic Quarterly 22:620-621