Biernoff, J. (1955) Psychiatric Quarterly. XXVIII, 1954.: Hostility and Psychotic Symptoms. Felix Cohen. Pp. 264-278.. Psychoanalytic Quarterly 24:314