Barrett, W. G. (1955) On the Naming of Tom Sawyer. Psychoanalytic Quarterly 24:424-436