Freud, E. L. (1959) Correspondence. Psychoanalytic Quarterly 28:146