Engle, B. (1961) Psychiatric Quarterly. XXXIV, 1960: Regressive One-to-One Relationships. Albert E. Scheflen. Pp. 692-709.. Psychoanalytic Quarterly 30:302