Brodsky, B. (1961) Meetings of the New York Psychoanalytic Society. Psychoanalytic Quarterly 30:467-469