Evans, W. N. (1963) Serendipity. Psychoanalytic Quarterly 32:165-180