Evans, W. N. (1963) Correspondence. Psychoanalytic Quarterly 32:627-630