(1965) Psychoanalytic Review. LI, 1964, No. 1: The Case of Franz Kafka. Frederick G. Glaser. Pp. 99-121.. Psychoanalytic Quarterly 34:310-311