Brenner, C. (1966) Charles Davison—1891-1965. Psychoanalytic Quarterly 35:275-276