Fisher, C. (1966) Sidney Tarachow—1908-1965. Psychoanalytic Quarterly 35:277-279