Glenn, J. (1966) Meetings of the New York Psychoanalytic Society. Psychoanalytic Quarterly 35:322