Bychowski, G. (1966) Psychosis Precipitated by Psychoanalysis. Psychoanalytic Quarterly 35:327-339