Abend, S. M. (1968) International Journal of Psychiatry. III, 1967: Psychoanalysis and Development Psychology. W. Godfrey Cobliner. Pp. 82-116.. Psychoanalytic Quarterly 37:317