Ennis, J. (1969) Meetings of the New York Psychoanalytic Society. Psychoanalytic Quarterly 38:517