Firestein, S. K. (1969) Meetings of the New York Psychoanalytic Society. Psychoanalytic Quarterly 38:518