Firestein, S. K. (1972) Meetings of the New York Psychoanalytic Society. Psychoanalytic Quarterly 41:158-159