Francis, J. J. (1972) The Psychoanalytic Study of the Child, Volume XXV: New York: International Universities Press, Inc., 1970. 543 pp.. Psychoanalytic Quarterly 41:275-279