(1978) Psyche. XXXI, 1977: Psychoanalytic Observations on Franz Kafka. Margarete Mitscherlich-Nielsen. Pp. 60-83.. Psychoanalytic Quarterly 47:646-646