Blank, H. R. (1982) The Psychoanalytic Study of the Child. XXXIV, 1979: The Psychoanalytic Theory of Cognitive Development. Pinchas Noy. Pp. 169-216.. Psychoanalytic Quarterly 51:330-331