Almansi, R. J. (1991) A Psychoanalytic Study of Sophocles' Antigone. Psychoanalytic Quarterly 60:69-85