Edgar, J. R. (1991) Psychoanalytic Inquiry. IX, 1989: On Specifying the Scientific Methodology of Psychoanalysis. Henry M. Bachrach. Pp. 282-304.. Psychoanalytic Quarterly 60:703