Brenneis, C. B. (1994) Observations on Psychoanalytic Listening. Psychoanalytic Quarterly 63:29-53