Kernberg, O. F. (2010) Psychoanalytic Supervision: The Supervisor's Tasks. Psychoanalytic Quarterly 79:603-627