Kravis, N. (2013) The Analyst's Hatred of Analysis. Psychoanalytic Quarterly 82:89-114