Graham, G. D. (2013) THE SPINOZA PROBLEM: A NOVEL. By Irvin Yalom. New York: Basic Books, 2012. 336 pp.. Psychoanalytic Quarterly 82:237-241