Fletcher, J. (2013) Gradiva: Freud, Fetishism, and Pompeian Fantasy. Psychoanalytic Quarterly 82:965-1011