Kogan, I. (2016) My Father, Myself. Psychoanalytic Quarterly 85:563-587