Hickey, C. (2017) Letter to the Editor. Psychodynamic Psychiatry 45:297-299