Forrest, D. V. (2017) The Voyeur's Motel, by Gay Talese, Grove Press, New York, 2016, 240 pp.. Psychodynamic Psychiatry 45:304-307